Altan Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.

Halcinin halinden anlayan sağlam plastik.

   0506 871 71 16    0505 708 83 89
İŞ BAŞVURU FORMU
Ad - Soyad:
T.C Kimlik:
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medeni Hali
Cep Telefonu
E- Mail Adresi
Ev- Adresi
Askerlik Durumu
Eğitim Bilgileri
Yabancı Dİl
Bilgisayar Bilginiz
İş başvuru formunda paylaşacağınız tüm kişisel bilgileriniz iş başvurusu ve değerlendirme süreçlerinde tarafımızca işlenecektir. Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) aydınlatma metnine ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin korunması kanununa (KVKK) kapsamında yapılan okudum, anladım ve kabul ediyorum.
    

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN KİŞİSEL VERİLERE DAİR BİLGİLENDİRME İşbu bilgilendirme metninde KANUN, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu; ŞİRKET, Denizli İzmir Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Sitesi Karşısı No:15.Alaşehir/MANİSA. adresinde faaliyet gösteren Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’yı, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya eş kontrol hakkına sahip olunan tüzel kişileri; Kişisel Veri, ADAY’ın her türlü kişisel verisini ve özel nitelikli kişisel verisini ifade eder. ŞİRKET, Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; KANUN’un 10. maddesi gereğince Kişisel Verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi KANUN uyarınca, Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak ŞİRKET tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği İş başvuru formu ile toplanan Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, ŞİRKET’imizin ve ŞİRKET’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini, ŞİRKET’imizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ŞİRKET’imizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla KANUN’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan Kişisel Verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, ŞİRKET’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini, ŞİRKET’imizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, KANUN’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin yurt içine ve yurt dışına aktarım şartları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Bu süreçte Kişisel Verileriniz, ŞİRKET’imiz tarafından www.altanplastik.com.tr internet sitemiz, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan sair kariyer siteleri üzerinden veya fiziki ortamda, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek amacıyla başvuru formu ile veya öz geçmişiniz vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan Kişisel Verileriniz KANUN’un 5. maddesinde belirtilen c, ç, d, e, ve f bentlerindeki işleme şartları kapsamında ve bu Bilgilendirme Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan Kişisel Verileriniz ŞIRKET nezdinde 1 yıl boyunca muhafaza edilebilecektir. d) Kişisel Veri Sahibinin KANUN’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel Veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda veri sahipleri: • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KANUN ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KANUN’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak ŞİRKET’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede ŞİRKET’e KANUN’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KANUN’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Denizli İzmir Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Sitesi Karşısı No:15.Alaşehir/MANİSA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda; a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, d) Talep konunuzun, Bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yukarıdaki bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz; - Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, - Hizmet ve ürünlerimizin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, fırsat habercisi kampanyalarımızı mail ya da sms yoluyla göndermek, - Basılı yayınlar/ yazışmalar göndermek; elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, - Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, - Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak; satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, - Servislerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize özel ve kişisel hale getirmek, - Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, - Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerini yapmak, - İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek, - Çalışanlarımızın performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini artırmak, eğitim ve kariyer planlarını belirlemek, iş güvenliğini sağlamak, - Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmalarla ilgili duyuruları yapmak/ ödüllerinizi göndermek, - Kiralık yer temini için teklif almak, - Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’e açıklamanıza konu olan şirket ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, - Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek, - Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek - Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; - Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin iş ortaklarına, bayilerine ya da iştiraklerine, - Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, - Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, - Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, - İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, - Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza, - Açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde yurt içine veya yurt dışına, - Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır. d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’e iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, d) ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, e) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Denizli İzmir Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Sitesi Karşısı No:15.Alaşehir/MANİSA adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@altanplastik.com.tr e-posta adresine veya info@altanplastik.com.tr Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Altan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Altan Plastik
Denizli İzmir Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Sitesi Karşısı
No:15.Alaşehir/MANİSA